របៀបស្វែងរកឈ្មោះ Domain Name

របៀបស្វែងរកឈ្មោះ Domain Name

របៀបស្វែងរកឈ្មោះ Domain Name

Instructions

Search domain names if registered or not in terminal

របៀបស្វែងរកឈ្មោះ Domain Name របស់អ្នកថាមានគេប្រើឬចុះឈ្លោះហើយឬនៅតាមរយះ Linux Centos 7 Terminal.

Install

$ npm install domain-cli -g

Usage

Type the following command in your terminal:

$ domain-cli

 

The interactive script will ask you:

Input domain names you wanna check if registered please (e.g. google.com)

ប្រសិនបើអ្នកមានចំងល់អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងឬ Comments

រក្សាសិទ្ធដោយ ខ្មែរឌីជីថលប្រាយ

CopyRight @KhmerDigitalBright

Email: support@khmerdigital.net www.khmerdigital.net

 

Tola Leng

Tola is a Linux and F.O.S.S enthusiast, currently a System Engineer and Server Infrastructure, DevOps and a content creator for KhmerDigital Bright who loves working with computers and strongly believes in sharing knowledge. Email: pkaylinux@gmail.com

leave a comment

Create AccountLog In Your Account