ខ្មែរឌីជីថលប្រាយ បានបង្កើតកម្មវិធីស្វែងរកពត័មាននៃ DNS

ភ្នំពេញ- ខ្មែរឌីជីថលប្រាយ បានបង្កើតនឹងបង្ហោះជាសាធារណះសំរាប់កម្មវិធីស្វែងរកពត័មាននៃ DNS ដែលគេតែងតែប្រើ

Gerrit is an open source, web-based team code collaboration tool. It allows the developers in a team review each

OwnCloud is an open source, self-hosted file sync and share app platform. Access & sync your files, contacts,

FOG is a free open-source network computer cloning and management solution.

Cloudbot is a Hubot-based bot that incorporates administrations and instruments that can be consistently

The lightweight server management software for your needs.

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) is a groupware product created by Zimbra, Inc. It is widely used in the world.

Apache Ant is a Java library and command-line tool whose mission is to drive processes described in build files

AMANDA, the Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver, is a backup solution that allows the IT

When the organization grows with a lot of IT devices, it is very challenging to keep them compliance with security

Create AccountLog In Your Account