ភ្នំពេញ- ខ្មែរឌីជីថលប្រាយ បានបង្កើតនឹងបង្ហោះជាសាធារណះសំរាប់កម្មវិធីស្វែងរកពត័មាននៃ DNS ដែលគេតែងតែប្រើ